Theo thông tư số của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm học 2022-2023

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2022-2023

Năm học 2021-2022

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ

Năm học 2020-2021

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020
Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Năm học 2018-2019

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019
Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019
Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

Năm học 2017-2018

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018

Năm học 2016-2017

Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2016-2017
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Biểu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Nhà cái tài xỉu Dược, Đại học Huế

Năm học 2015-2016

Báo cáo ba công khai năm học 2015-2016