Nhà cái tài xỉu Nền tảng tin cậy

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Hiệu trưởng

 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Phó Hiệu trưởng

Giám đốc Bệnh viện Trường

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách KHCN-HTQT